ร่วมออกแบบนโยบายทางการศึกษา

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร คุณสามารถมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางของการศึกษาไทยได้ !

ดูคู่มือเพิ่มเติม สำหรับการมีส่วนร่วมในการออกแบบนโยบาย

ฟังค์ชั่นเสริมอื่น ๆ สำหรับการมีส่วนร่วมในการออกแบบนโยบาย

กระบวนการ RMCD

แนวทางการออกแบบนโยบายทางการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม

R : Rise

สร้างโอกาสและชุมชนที่จะส่งเสริมให้คนในสังคมมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาสังคมขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่บนเป้าหมายการพัฒนาสังคมโลกที่มีพลังซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมแนวคิดวิถีชีวิตและทักษะต่างๆ กลยุทธ์ย่อยที่สำคัญคือการส่งเสริมชุมชนออนไลน์และสนับสนุน / ส่งเสริมการดำเนินโครงการพัฒนาสังคมที่เป็นอิสระมากมายภายใต้ความช่วยเหลือและส่งเสริมจากเรา

M : Move

หลังการสร้างพื้นที่ส่่วนกลางที่รวมพลังและความคิดของคนในสังคม Uncommon จะส่งเสริมและสนับสนุนการเคลื่อนไหวทางสังคมในหลายมิติซึ่งประยุกต์ใช้จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินโครงการทางสังคมในโลกสมัยใหม่ กลยุทธ์ย่อยหลักคือการส่งเสริมให้คนในสังคมมีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและรับความคิดเห็นที่หลากหลายจากผู้ได้รับผลกระทบและเพื่อนร่วมงานผ่านการดำเนินการร่วมกันเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาสังคมใด ๆ กับทีมที่มีความสนใจเหมือนกัน สิ่งนี้จะกระตุ้นให้คนที่มีส่วนร่วมในชุมชนของเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับปัญหาสังคมที่พวกเขากำลังพยายามแก้ไข สิ่งนี้นำไปสู่กลยุทธ์ต่อไปที่จะส่งผลให้เกิดความไม่ยั่งยืนและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในโครงสร้างพื้นฐานและนโยบายทางสังคม

C : Change

ระดับกลยุทธ์นี้ส่งเสริมให้บุคคลเหล่านั้นพัฒนาโครงการของตนเองเพื่อไปถึงจุดที่สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเกี่ยวกับผลกระทบของนโยบายในประเด็นที่ตนสนใจ พวกเขาส่วนใหญ่ศึกษาจากผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและจากการแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาต่างๆในชุมชนผู้พัฒนาโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการในชุมชนของเรา การศึกษาเหล่านี้นำไปสู่การออกแบบแผนและนโยบายการพัฒนาสังคม ไม่ธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ที่ดำเนินโครงการต่างๆร่วมกันผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนโดยนำเสนอแนวทางและแผนนโยบายสาธารณะของปัญหานั้นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

D : Develop

สนับสนุนผู้พัฒนาโครงการในเครือข่ายเพื่อต่อยอดและพัฒนาโครงการของตนเอง เพื่อการดำเนินโครงการที่จะมีผลในระยะยาวและยั่งยืน. และส่งเสริมให้โครงการต่างๆพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมให้พร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต Uncommon ยังสนับสนุนการปรับกลยุทธ์ของโครงการนั้นเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนขนาดใหญ่สนับสนุนแนวคิดการพัฒนาที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อการดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิผล

©️ OUT-CIRCLE Education by Uncommon International Group

footer.png
footer.png

About

 • About Out-Circle

 • About Uncommon International Group

 • Networks and Partners

 • Out-Circle Representatives

 • View Site's Map

 • Out-Circle Managers

 • Out-Circle Opportunity

 • Contact Us

Overview

​   Out-Circle runs projects for educational improvement policies and provide supports for people to reach quality and good education. We also make ways to provide educational supports community for people. You can Be a Part of Us to help people reach quality educational community and improve worldwide educational system.

footer.png

Give Us Your Feedback

Rate UsPretty badNot so goodGoodVery goodAwesomeRate Us
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • YouTube
 • Pinterest