School's Policy Design

รู้หรือไม่ว่า ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบนโยบายทางการศึกษาระดับประเทศ เพื่อกำหนดอนาคตและทิศทางทางการศึกษา

จัดตั้งชมรม/กลุ่มเพื่อการพัฒนาทางการศึกษาระดับโรงเรียน

สำหรับ โรงเรียน / นักเรียน / ครู / ผู้ปกครอง / กลุ่มสาธารณะ ฯลฯ (จำนวน 10 คนขึ้นไป)

กระบวนการ

 1. จัดตั้งกลุ่ม ทั้งกลุ่มระยะยาวและกลุ่มเฉพาะกิจเพื่อศึกษาหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเพื่อการปฏิรูปทางการศึกษา

 2. จัดสรรค์เวลาพูดคุยหรือสนทนา หรือทำการวิจัยหรือศึกษา เพื่อนำมาซึ่งข้อสรุปที่เป็นรูปร่างและสามารถนำไปสู่การใช้งานจริงในการปฏิรูปทางการศึกษา

 3. สรุปผลการศึกษาจากวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมและสร้างสรรค์

 4. ส่งข้อสรุปที่ปุ่ม "ส่งข้อเสนอด้านล่าง" หมายเหตุ* ตัวแทนกลุ่มหรือชมรมอาจได้รับการติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและเป็นตัวแทนนำเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ

นำเสนอแนวทางนโยบายทางการศึกษา

สำหรับ โรงเรียน / นักเรียน / ครู / ผู้ปกครอง / กลุ่มสาธารณะ ฯลฯ (จำนวน 1-10 คน)

กระบวนการ

 1. จัดตั้งกลุ่ม ทั้งกลุ่มระยะยาวและกลุ่มเฉพาะกิจเพื่อศึกษาหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเพื่อการปฏิรูปทางการศึกษา (สามารถทำรายบุคคลได้)

 2. จัดสรรค์เวลาพูดคุยหรือสนทนา หรือทำการวิจัยหรือศึกษา เพื่อนำมาซึ่งข้อสรุปที่เป็นรูปร่างและสามารถนำไปสู่การใช้งานจริงในการปฏิรูปทางการศึกษา

 3. สรุปผลการศึกษาจากวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมและสร้างสรรค์

 4. ส่งข้อสรุปที่ปุ่ม "ส่งข้อเสนอด้านล่าง" หมายเหตุ* ตัวแทนกลุ่มหรือชมรมอาจได้รับการติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและเป็นตัวแทนนำเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ

ติดต่อศูนย์ประสานงานเพื่อรับคำแนะนำ

ติดต่อศูนย์ประสานงานเพื่อรับข้อเสนอว่าคุณสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง เพื่อทำควาฝันในการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของคุณให้เป็นจริง และเหมาะสมกับควมสามารถและแนวทางของคุณเอง

©️ OUT-CIRCLE Education by Uncommon International Group

footer.png
footer.png

About

 • About Out-Circle

 • About Uncommon International Group

 • Networks and Partners

 • Out-Circle Representatives

 • View Site's Map

 • Out-Circle Managers

 • Out-Circle Opportunity

 • Contact Us

Overview

​   Out-Circle runs projects for educational improvement policies and provide supports for people to reach quality and good education. We also make ways to provide educational supports community for people. You can Be a Part of Us to help people reach quality educational community and improve worldwide educational system.

footer.png

Give Us Your Feedback

Rate UsPretty badNot so goodGoodVery goodAwesomeRate Us
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • YouTube
 • Pinterest